Լրացուցիչ ծառայություններ

  1. Իրավաբանական անձանց գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման աշխատանքներին օժանդակում.
  2. Կնիքների, դրոշմակնիքների պատվիրման աշխատանքներին օժանդակում.
  3. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման, հարկային տեսչությունում գրանցման և սպասարկման աշխատանքներին օժանդակում.
  4. Գործարար (բիզնես) պլանի կազմում.
  5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքներին օժանդակում.