Մեր ծառայությունները

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն


  1. Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում.
  2. Հարկային օրենսդրության համապատասխան հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկում, պլանավորում և հաշվառում.
  3. Հարկային օրենսդրության, հարկերի հաշվառման մեթոդների, վճարման ժամկետների և հարկային ռիսկերի գնահատում, կառավարում ու խորհրդատվություն.