Մեր ծառայությունները

Հաշվապահական հաշվառում և խորհրդատվություն


  1. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հաշվառումից մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում.
  2. Հաշվապահական հաշվառման ներդրում և վերականգնում  հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան.
  3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում.
  4. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում՝ ՖՀՄՍ –ին համապատասխան.
  5. Հարկային մարմնի կողմից անցկացվող ստուգումներին մասնակցություն.
  6. Գործող հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացում.
  7. Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն և խորհրդատվություն.