Մեր ծառայությունները

Լրացուցիչ ծառայություններ


  1. Իրավաբանական անձանց գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման աշխատանքներին օժանդակում.
  2. Կնիքների, դրոշմակնիքների պատվիրման աշխատանքներին օժանդակում.
  3. Գործարար (բիզնես) պլանի կազմման աշխատանքներին օժանդակում.
  4. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքներին օժանդակում.