Ով է հաշվապահը և ինչու է նա անհրաժեշտ

Ո՞վ է հաշվապահը։

Հաշվապահը ֆինանսական մասնագետ է, ով պատասխանատու է ընկերության կամ կազմակերպության ֆինանսական գործարքների գրանցման և վերլուծության համար: Նրա հիմնական խնդիրն է ապահովել բոլոր ֆինանսական գործարքների ճշգրիտ և ժամանակին գրանցումը, ինչպես նաև ներքին և արտաքին օգտագործման համար հաշվետվությունների և փաստաթղթերի պատրաստումը:

Նման մասնագետներն անհրաժեշտ են ընկերություններին և կազմակերպություններին օգնելու վերահսկել իրենց ֆինանսները, վերլուծել դրանց ներկա վիճակը և ստացված տվյալների հիման վրա տեղեկացված որոշումներ կայացնել: Նրանք կարող են օգնել ընկերության ղեկավար անձնակազմին որոշումներ կայացնել ֆինանսական պլանավորման, բյուջետավորման և զարգացման ռազմավարության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ:

Հաշվապահը կարող է կատարել մի շարք առաջադրանքներ, ներառյալ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը, ծախսերի և եկամուտների գրանցումը, վճարումների և հաշիվների մոնիտորինգը և հարկային վճարումների իրականացումը: Նա կարող է նաև տրամադրել հարկային և ֆինանսական պլանավորման խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպես նաև օգնել ձեռներեցներին նոր բիզնես պլաններ ստեղծելու գործում։

Ֆինանսական գործառնությունների մասնագետը ընկերության ամենակարևոր աշխատակիցներից է, քանի որ նա պատասխանատու է կազմակերպության ֆինանսական կայունության համար: Առանց հաշվապահի, ընկերությունը կարող է բախվել ֆինանսական գործարքների հաշվառման հետ կապված խնդիրների, ինչը կարող է հանգեցնել բյուջետային սխալների և հարկերի սխալ հաշվարկների:

Բացի այդ, հաշվապահությունը կարևոր դեր է խաղում հարկային մարմինների, ինչպես նաև բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ փոխգործակցության մեջ: Այս մասնագիտության ներկայացուցիչը կարող է օգնել ընկերությանը պահպանել ֆինանսական կայունությունը, նվազեցնել ռիսկերը և բարձրացնել բիզնեսի արդյունավետությունը:

Ինչու՞ է պետք հաշվապահական և հարկային հաշվառում:

Հաշվապահական  և հարկային հաշվառումներն անհրաժեշտ են ընկերության կամ կազմակերպության ֆինանսական գործարքների ճշգրիտ կատարման, ինչպես նաև հարկային օրենսդրությանը համապատասխանելու համար:

Հաշվապահական հաշվառումը թույլ է տալիս գրանցել ընկերության բոլոր ֆինանսական գործարքները, ներառյալ եկամուտները, ծախսերը, ակտիվները և պարտավորությունները: Այն նաև օգնում է հաշվետվություններ ներկայացնել և վերլուծել ընկերության ֆինանսական արդյունքները: Հաշվապահական հաշվառումն անհրաժեշտ է ընկերության ներքին օգտագործման համար՝ օգնելու նրան կառավարման որոշումներ կայացնել, բյուջե պլանավորել և ռազմավարական զարգացում ունենալ:

Հարկային հաշվառումը նույնպես ֆինանսական հաշվառման կարևոր մասն է: Այն թույլ է տալիս ընկերությանը ճիշտ բաշխել հարկային բեռը և խուսափել հարկային մարմինների կողմից ավելորդ տուգանքներից ու պատժամիջոցներից։ Հարկային հաշվառումը ներառում է հարկային գրառումների վարում, հարկային վճարումների հաշվարկ և փաստաթղթերի պատրաստում հարկային մարմինների կողմից ստուգումների համար:

Պատշաճ հաշվապահական և հարկային կառավարումը առանցքային են ժամանակակից բիզնեսում, քանի որ այն թույլ է տալիս ընկերություններին ոչ միայն կառավարել իրենց ֆինանսները, այլև հետևել իրենց հարկային պարտավորություններին: Բացի այդ, ընկերության ֆինանսական գործարքների ճշգրիտ հաշվառումը հանդիսանում է շուկայում նրա վարկունակության և հեղինակության վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը:

Ու՞մ է պետք հաշվապահը։

Հաշվապահը պահանջված է ցանկացած ընկերությունում կամ կազմակերպությունում՝ անկախ նրա չափից կամ գործունեության ոլորտից։ Նա պատասխանատու է գրանցումների պահպանման, ինչպես նաև ընկերության ֆինանսական գործունեության հաշվետվությունների և վերլուծության համար:

Նա նաև առանցքային դեր ունի ընկերության ֆինանսական գործունեության մեջ։ Նա պատասխանատու է ընկերության բոլոր ֆինանսական գործարքների հաշվառման և հետևելու համար, ներառյալ եկամուտները, ծախսերը, ակտիվները և պարտավորությունները: Հաշվապահը նաև հաշվետվություններ է պատրաստում ընկերության ղեկավարության, աուդիտորների և հարկային մարմինների համար:

Բացի այդ, մասնագետը պետք է ապահովի համապատասխանությունը բոլոր հարկային օրենքներին և կանոնակարգերին՝ հարկային մարմինների կողմից հնարավոր տուգանքներից ու տույժերից խուսափելու համար, և կարող է աշխատել աուդիտորների և իրավաբանների հետ՝ ապահովելու համար, որ ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ լինեն, և որ բոլոր օրենքներն ու կանոնակարգերը պահպանվեն:

Այսպիսով, հաշվապահը ցանկացած ընկերության կամ կազմակերպության անբաժանելի մասն է, քանի որ նա պատասխանատու է ֆինանսական գործարքների ճիշտ և ճշգրիտ պահպանման համար և ապահովում է դրա ֆինանսական կայունությունն ու վարկունակությունը: Բացի այդ, հաշվապահը կարևոր դեր ունի բիզնեսի կառավարման մեջ՝ տրամադրելով ֆինանսական հաշվետվություններ և վերլուծություններ, որոնք օգնում են ղեկավարությանը որոշումներ կայացնել՝ ելնելով ընկերության լավագույն շահերից:

Մասնագետը կարող է աշխատել կա՛մ ընկերության ներսում, կա՛մ աութսորսինգի ենթարկվել: Ներքին մասնագետը ծանոթ է ընկերության բնութագրերին, գիտի նրա ֆինանսական հոսքերը և կարող է արագ արձագանքել փոփոխություններին: Բայց միևնույն ժամանակ, նման մարդը պահանջում է մշտական ​​վերապատրաստում և աջակցություն ղեկավարությունից: Աութսորս հաշվապահը կարող է շահավետ լինել մի ընկերության համար, որը չի կարող իրեն թույլ տալ մշտական ​​հիմունքներով վարձել մշտական ​​աշխատող: Բացի այդ, նման հաշվապահը կարող է բերել տարբեր ընկերությունների և բիզնեսի ոլորտների հետ աշխատելու փորձ:

Այսպիսով, հաշվապահը ցանկացած ընկերության հիմնական աշխատողն է, ով օգնում է նրան ճիշտ կառավարել իր ֆինանսները, վերահսկել օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանությունը և որոշումներ կայացնել՝ ելնելով ընկերության շահերից:

Հաշվապահ անհատ ձեռնարկատերերի (ԱՁ) և ՍՊԸ-ների համար:

Անհատ ձեռնարկատերերի (ԱՁ) և ՍՊԸ-ների (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ) համար հաշվապահը  ամենաանհրաժեշտ աշխատողն է:

Անհատ ձեռնարկատերերի համար մասնագետը կարող է ինքնուրույն իրականացնել հաշվապահական հաշվառում կամ դիմել պրոֆեսիոնալ հաշվապահի օգնությանը: Այնուամենայնիվ, չնայած այն հանգամանքին, որ անհատ ձեռնարկատերերն ազատված են որոշ հաշվետվությունների և հարկային վճարումներից, նրանք դեռևս պարտավոր են հաշվառել իրենց գործունեության մասին և հաշվետվություններ ներկայացնել հարկային մարմիններին:

ՍՊԸ-ի դեպքում հաշվապահը հանդիսանում է ընկերության անբաժանելի մասը և պատասխանատու է բոլոր տեսակի հաշվապահական հաշվառման վարման համար (հաշվապահական, հարկային և այլն): Նա նաև հաշվետվություններ է պատրաստում և պատասխանատու է հարկային օրենսդրության պահպանման համար:

Հարկ է նշել, որ նույնիսկ եթե ՍՊԸ-ն ունի փոքր շրջանառություն կամ փոքր թվով աշխատողներ, աշխատող ունենալը օգնում է կառավարել ընկերության ֆինանսները, խուսափել հաշվապահական սխալներից և նվազագույնի հասցնել հարկային ստուգման հետ կապված ռիսկերը:

Այսպիսով, անհատ ձեռնարկատերերի և ՍՊԸ-ների համար հաշվապահը կարող է լինել շատ օգտակար և նույնիսկ անհրաժեշտ: Գրառումների պահպանումը պահանջում է գիտելիքներ և փորձ, իսկ մասնագետ ունենալը կօգնի ձեռներեցներին ավելի արդյունավետ կերպով հաղթահարել այս խնդիրը: